Advisors

  • Mr. Ashok Saraogi
  • Mr. D.P. Bajaj
  • Mr. B. P Saraf
  • Mr. Pawan Kr. Sharma
  • Fr. V. M.Thomas
  • Dr. Animesh Baruah
  • Mr Hasibur Rehaman (Legal Adviser)